บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONWORK WITH Us

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน ฝ่ายของตำแหน่งงาน จำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติตำแหน่งงาน รายละเอียดของงาน
1 Sale Engineer ฝ่ายการตลาด
1
1. ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(วิศวโยธา)
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. มีความกระตือรือร้น
5. อดทนต่อแรงกดดันจากลูกค้าได้
6. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
1. เข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำบริษัทฯ หรือ กรณีลูกค้าต้องการรู้จักเพื่อสร้างความมั่นใจ
2. เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่า ที่เคยปิดขายกับ SNP
3. วิ่งไปไซท์งานเพื่อติดตามสถานะ ความคืบหน้าของหน้า
4. วิ่ง Knock Door ไซท์งานในโซนที่รับผิดชอบ
5. ประสานงานกับลูกค้า กรณีลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ เช่น เรื่องหน้างาน เรื่องแบบ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
6. ประสานงานกับบุคคลภายในทุกฝ่ายหากมีเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชี ฝ่ายแบบ ฯลฯ
7. ประสานงานกับลูกค้ารายใหม่ เพื่อให้ข้อมูล-รับข้อมูล
8. รายงานติดตามลูกค้าประจำเดือน
9. ติดตามงานกับลูกค้า (งานผู้รับเหมา)
กรอกใบสมัคร
2 พนักงานสโตร์ ฝ่ายผลิต
1
1. วุฒิ ปวช.-ปวส.
2. อายุ 23-27 ปี
3. ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. เพศชาย
6. มีความกระตือรือร้น
1. ตรวจรับสินค้าเข้าคลังสินค้า โดยตรวจสอบคุณภาพและปริมาณวัสดุอุปกรณ์ทุกประเภท
2. ตรวจสอบปริมาณสินค้าสำหรับจ่ายออกให้ตรงตามใบจัดอุปกรณ์
3. คีย์รับ-จ่ายสินค้าลงโปรแกรม Express ตามรายการส่งสินค้าประจำวัน
4. ตรวจสอบสินค้าคงคลังประจำวัน และประจำเดือน พร้อมจัดทำสรุปรายงาน
5. จัดทำแผนการใช้วัสดุรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อส่งรายการวัสดุให้กับ Suppliers
6. จัดทำใบ PR วัสดุอุปกรณ์ทุกประเภทตามแผนการใช้งานวัสดุให้กับฝ่ายจัดซื้อ
กรอกใบสมัคร
3 หัวหน้างานฝ่ายผลิต ฝ่ายผลิต
1
1. วุฒิปริญญาตรี
2. อายุ 28-30 ปี
3. ประสบการณ์ 3-5 ปี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทนแรงกดดันได้
5. เพศชาย - เพศหญิง
6. มีความกระตือรือร้น
1. ตรวจเช็คแผนการใช้วัสดุรายสัปดาห์/รายเดือน ก่อนส่งรายการวัสดุให้กับ Suppliers
2. ตรวจสอบใบ PR วัสดุอุปกรณ์ทุกประเภท และงานอัดน้ำปูน ให้กับฝ่ายจัดซื้อ
3. ตรวจสอบรายงานสินค้าคงคลัง และปริมาณการใช้ปูนประจำเดือน
4. จัดทำและสรุปรายงานประจำเดือน ในส่วนงานขนส่ง, งานแก้แบบ,งานปูน, งานสินค้าคงเหลือ และเปรียบเทียบปริมาณลวด
5. ตรวจแผนงานการส่งสินค้าประจำวัน ล่วงหน้าให้ฝ่ายเขียนแบบและฝ่ายบัญชี
6. ตรวจใบจัดอุปกรณ์ เพื่อเข้ากระบวนการผลิต พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้หน้างาน
7. ตรวจใบอนุมัติจากฝ่ายบัญชี เพื่อขออนุมัติส่งสินค้าตามแผนงานที่ได้รับจากโฟร์แมน
8. ตรวจสอบรายงานการขนส่งประจำวัน พร้อมจ่ายงานให้ส่วนงานขนส่งประสานงานต่อ
9. ตรวจเอกสาร (Packing List) กรณีที่เป็นงานต่างประเทศ
10. ตรวจสรุปรายงานขนส่งประจำวัน
กรอกใบสมัคร
4 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ฝ่ายวิศวกรรม
1
1. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
2. อายุ 25-30 ปี
3. ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้ดี
5. เพศชาย
6. มีความกระตือรือร้น
7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1. เขียนและตรวจสอบความถูกต้องของลวดและพื้นที่ตามแบบที่รับจากลูกค้า
2. เขียนงานออกแบบ ตามแบบที่วิศวกรทำการออกแบบได้ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเรื่องเหล็กเสริมพื้น Post
3. เขียนงาน Shop ตามแบบที่วิศวกรทำการออกแบบได้
กรอกใบสมัคร
5 โฟร์แมนก่อสร้าง Post-Tension ฝ่ายผลิต
ไม่ระบุ
- 1. รับผิดชอบ ควบคุมงานและประสานงาน
2. วางแผน และตรวจสอบงาน
3. ตรวจรับงานจากผู้รับเหมาตามงวดงาน
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กรอกใบสมัคร

กรอกใบสมัครงานออนไลน์
APPLICATION FOR EMPLOYMENT ONLINE
มาสมัครด้วยตนเอง
(Google Maps)
สอบ-ถามการสมัครงานออนไลน์
Facebook Fanpage