บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONNEWS

ข่าวสาร - งานกิจกรรม และงานสัมมนา บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

สัมมนาพี่สอนน้อง บริษัท เอสเอ็นพี โพสเท็นชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2559

สัมมนา พี่สอนน้อง SNP Post Tension CO.,LTD. บริษัท เอสเอ็นพี โพสเท็นชั่น จำกัด ครั้งที่ 3/2559
วันเสาร์ที่ 25 มิ.ย. 59 ณ โรงแรม Westgate Residence Hotel
► พบกันปีละ 1 ครั้ง สำหรับโครงการ "พี่สอนน้อง" ซึ่งเป็นโครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากพี่สู่น้องเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร มุ่งสู่เป้าหมาย "คุณภาพที่ตรงตามเวลา"