บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONNEWS

ข่าวสาร - งานกิจกรรม และงานสัมมนา บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

การจัดอบรมเชิงวิชาการ : การวิบัติของอาคารและการออกแบบระบบพื้น POST TENSION SLAB

การจัดอบรมเชิงวิชาการ : การวิบัติของอาคารและการออกแบบระบบพื้น Post Tension Slab
► ทาง SNP Post Tension CO.,LTD. บริษัท เอสเอ็นพี โพสเท็นชั่น จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน และทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ที่อนุญาติให้ทางบริษัทฯได้ใช้พื้นที่ในการจัดอบรมครั้งนี้
► และต้องขอขอบคุณ ดร.ธเนศ วีระศิริ และ อ.ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์ ที่ให้เกียรติสละเวลามาให้ความรู้ในการอบรมเป็นอย่างสูงครับ