บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONNEWS

ข่าวสาร - งานกิจกรรม และงานสัมมนา บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

การอบรม : การคำนวณและออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงทีหลัง (Post-Tensioned Slab Design) รุ่นที่ 1

ผ่านไปอย่างราบรื่นกับการ อบรม : การคำนวณและออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงทีหลัง (Post-Tensioned Slab Design) รุ่นที่ 1 ทาง SNP Post Tension CO.,LTD. บริษัท เอสเอ็นพี โพสเท็นชั่น จำกัดขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน และทางเว็ปไซต์ TumCivil.com ที่ไว้วางใจให้ทางบริษัทฯได้มีส่วนร่วมในการจัดอบรมในครั้งนี้ และต้องขอขอบคุณ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร และ อ.ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์ ที่ให้เกียรติสละเวลามาให้ความรู้ในการสัมมนาเป็นอย่างสูงครับ