บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONเกร็ดความรู้ระบบพื้น Post Tension

เกร็ดความรู้ต่าง ๆ ของระบบพื้น Post Tensionผลกระทบที่มีต่อแรงภายในของเสา เนื่องจากการทำงานพื้น Post tension ข้ามชั้น

ผลกระทบที่มีต่อแรงภายในของเสา เนื่องจากการทำงานพื้น Post tension ข้ามชั้น !

     ในงานก่อสร้างอาคาร เทคนิคการก่อสร้างที่เลือกใช้ มีส่วนสำคัญที่จะลดเวลาการก่อสร้างได้ หรือการเลือกใช้เทคนิคการก่อสร้างเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เพื่อทำให้การก่อสร้างสามารถดำเนินการต่อได้จนแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
     การก่อสร้างพื้น Post tension ข้ามชั้นเป็นเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยลดเวลาการก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะนำมาใช้เมื่อต้องการทำพื้นชั้นบนหรือหลังคาก่อนทำพื้นชั้นล่าง อาจจะเนื่องมาจาก ต้องการมีหลังคาก่อน หรือพื้นชั้นล่างประสบปัญหาจำเป็นต้องหยุดการก่อสร้างเพื่อแก้ไข จึงข้ามไปทำงานงานชั้นบนก่อน
     การทำงานจะวางเหล็กเสริมของเสาสูงไปจนถึงชั้นบน โดยข้ามชั้นล่างไปก่อน ทั้งนี้จำเป็นต้องฝากเหล็กเสริมของพื้น ที่จะต้องผ่านเสาไว้ก่อน โดยในงานพื้น Post tension อาจจะต้องฝากเหล็กเสริมบนของ Minimum bonded reinforcement ,เหล็กเสริมรับแรงเฉือนเจาะทะลุ (Punching shear reinforcement) (ถ้ามี) , เหล็กเสริมป้องกันการวิบัติต่อเนื่อง (Preventing progressive collapse rebar) ,เหล็กเสริมของหูช้าง (Corbel) เป็นต้น จากนั้นจึงเทคอนกรีตเสา เมื่อเสาได้กำลังที่ต้องการแล้ว จึงดำเนินการเทพื้นโครงสร้างชั้นบนแล้วดึงลวดอัดแรงเมื่อคอนกรีตได้กำลังตามที่ระบุ หลังจากที่โครงสร้างชั้นบนแล้วเสร็จ จึงลงมาตั้งไม้แบบแล้ววางลวดอัดแรงพื้น Post tension ชั้นล่าง แล้วเทคอนกรีต รอดึงลวดอัดแรงเมื่อคอนกรีตได้กำลังตามที่กำหนด
     โดยปกติแล้ว พื้นชั้นล่างจะถูกออกแบบให้มีสมมติฐานว่า จุดต่อระหว่างพื้นและเสาไม่สามารถถ่ายโมเมนต์ได้ เนื่องจากพื้นไม่ได้เทพร้อมเสา และเพื่อเพิ่มค่าความปลอดภัยของโครงสร้างพื้น รอบเสาควรจะมีหูช้างเพื่อรองรับพื้นชั้นล่างที่ทำการก่อสร้างภายหลัง
     การทำงานข้ามชั้นในลักษณะดังกล่าว จะส่งผลกระทบกับค่าโมเมนต์และแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในเสา เมื่อเทพื้นแล้วดึงลวดอัดแรงชั้นบนค่าโมเมนต์และแรงเฉือนจะน้อยเนื่องจากเป็นเสาสูง แต่เมื่อลงมาทำงานพื้นชั้นล่างทำให้ความสูงของเสาลดลง ค่าโมเมนต์และแรงเฉือนของเสาจะสูงขึ้น โดยจะแสดงเป็นกรณีตัวอย่าง ดังนี้
     อาคาร 3 ชั้น เป็นพื้นFlat plate post tension หนา 0.25m ตั้งอยู่บนเสาขนาด 0.50x0.50m สูงชั้นละ 3.5m สร้างพื้นชั้นล่างแล้วเสร็จ จากนั้นทำการก่อสร้างข้ามชั้น โดยข้ามไปสร้างชั้นที่ 3 ก่อน ดังรูป
     หลังจากดึงลวดชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ น้ำหนักของพื้นและผลจากการดึงลวดอัดแรง ทำให้มีค่าโมเมนต์และแรงเฉือนในเสา ดังรูป
     จากนั้นลงมาทำการก่อสร้างพื้นชั้นที่สอง เมื่อดึงลวดชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ น้ำหนักของพื้นและผลจากการดึงลวดอัดแรง ทำให้มีค่าโมเมนต์และแรงเฉือนในเสา ดังรูป
     นอกจากผลที่เกิดกับเสาแล้ว จะมีผลที่เกิดกับโมเมนต์ในพื้นที่มีค่าลดลงบ้าง ซึ่งมีค่าไม่มากนักในกรณีทั่วไป

จากตัวอย่างข้างต้น สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้

     ดังนั้น จะเห็นว่า การทำงานข้ามชั้นของพื้น post tension หลังจากที่ดึงลวดอัดแรงพื้นชั้นบนแล้ว จะได้ค่าโมเมนต์และแรงเฉือนในเสาค่าหนึ่ง เมื่อลงมาทำพื้นชั้นล่างดึงลวดอัดแรงแล้วเสร็จ กรณีนี้ จะทำให้มีโมเมนต์ในเสาเพิ่มขึ้นประมาณ 20% และจะทำให้แรงเฉือนในเสาเพิ่มขึ้นมาก ในกรณีนี้มากกว่า 100%
     ส่วนโมเมนต์ในพื้นชั้นบน หลังจากที่ดึงลวดอัดแรงพื้นชั้นล่างแล้วเสร็จ ในกรณีนี้จะมีค่าลดลงไม่มากนัก ทั้งนี้ควรตรวจสอบทุกครั้งในกรณีที่พื้นมี span ยาว หรือ LL มีค่ามาก

เรียบเรียงโดย

ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์ [วย. 1924]
พิณ ชวาลภาฤทธิ์

The effect of internal force in column due to skip floor installation.

     In building construction, constructive techniques that we choose to build or to solve problems will affect construction time. Skipping floor installation for post tension slab is one of the techniques helps to reduce construction time.
     Usually, this method is used when the constructions need to build upper floor or roof level before finish the lower floor level. The causes could be either the lower floor has problems and not allow to continue construction or the need to have a roof first then build the lower floor.
     Skipping floor installation, the first step is placing steels reinforce of column rise to the level of upper floor passing the lower level.
     All rebars in post-tensioned floor need to embeded in column. For example minimun bonded reinforcement, punching shear reinforcement(if any), preventing progressive collapse reinforcement, corbel reinforcement etc should be embedded in column. Then pouring concrete for column and start upper floor construction. When upper floor concrete strength reach the specified value, start the stressing process. After finish stressing process, set the slab formwork for lower floor and repeat same post tension construction sequence.
     Normally, joint between lower post tensioned slab and column should be designed as pinned connection. The assumption is moment from slab can not transfer to column. Lower slab is set on corbel and slab is not connect to column. This skipped floor construction will change column moment. When we stressing upper floor, column moment is not much because columns are slender. Then we stressing lower floor, columns are shorter and column moment are increase. This case study is show in this following,
     3 floors building of flat plate post tension slab with 0.25 m thick, on top of 0.50x0.50 m column size. Each floor has high of 3.5 m. After first floor construction has finished then we are going to construct the third floor instead of second floor, as shown in figure below.
     After finish pulling PC strands on the third floor, the self-weight of the slab and the wire pulling forces will affect moment and shear forces, as shown in figures below.
     After that the second floor slab can be build. The new moment and shear forces after finished build second floor are as shown in figures below.
     Not only column but it also affect to moment values in slabs. It will slightly decrease the moment values.

From figures above, it can be concluded as shown in tables below.

     Therefore, skipping floor installation of post tension slab is affecting moment and shear force values. After stressing PC strands of the third floor and after pulling PC strands of the second floor, the moment in columns is increased up to 20% and shear force is increased up to 100%.
     But for the third floor, after stressing PC strands of the second floor, the moment values are slightly decrease. However, it should be re-checked in cause of long span or large value of live load.

Compiled by

Parkpoome Vanitkamonnunt (Senior Professional Engineer 1924)
Pin Chavalparit