บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินการ ออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิตและติดตั้งงานพื้น POST TENSION รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยวิศวกรและทีมงาน ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ตรงตามเวลา
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ดำเนินการออกแบบ ,ประมาณราคา พร้อมผลิต และติดตั้งงานพื้น POST TENSIONเกร็ดความรู้ระบบพื้น Post Tension

เกร็ดความรู้ต่าง ๆ ของระบบพื้น Post Tensionเหล็กเสริมป้องกันการวิบัติอย่างต่อเน่ือง (Progressive Collapse Preventing Rebar)

ในการออกแบบแผ่นพื้นไร้คานในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย หลายครั้งที่มีคําถามว่าจังหวัดไหนจําเป็นต้องใส่

The effect of internal force in column due to skip floor installation.

ผลกระทบที่มีต่อแรงภายในของเสา เนื่องจากการทำงานพื้น Post tension ข้ามชั้น

ระบบพื้นไร้คานท้องเรียบแบบกลวง

ระบบพื้นไร้คานท้องเรียบแบบกลวง เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 โดยใช้แนวคิดเดียวกับแผ่นพื้นสำเร็จแบบกลวง (Hollow core precast slab ) ต่างกันที่ไม่ได้เป็นพฤติกรรมแบบพื้นทางเดียวเหมือนแผ่นพื้นสำเร็จแบบกลวง


POUR STRIP

Closure strip หรือ Pour strip คือการแยกพื้นออกชั่วคราวเพื่อทำให้พื้นทั้งสองผืนสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ จนกว่าจะเทเชื่อมกัน เพื่อลดผลของการยึดรั้ง และเพื่อให้การแยกพื้นมีประสิทธิภาพมาก


การออกแบบพื้น Post tension เพื่อรับแรงด้านข้าง

อาคารคอนกรีตนอกจากจะต้องออกแบบให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งแล้ว ยังจำเป็นต้องออกแบบให้สามารถรับแรงด้านข้างที่เข้ามากระทำตลอดอายุการใช้งานของอาคารด้วย

เหล็กเสริมในพื้น Post tension

ในการออกแบบพื้น POST TENSION ปกติจะออกแบบในลักษณะที่เป็น FULLY PRESTRESS คือให้มีปริมาณลวดเพียงพอสำหรับโมเมนต์ที่เกิดขึ้น และเพื่อให้พื้น POST TENSION มีประสิทธิภาพสมบูรณ์และมีความเหนียว

การรื้อถอนพื้น Post tension ระบบมีแรงยึดเหนี่ยว (Bonded system)

พื้น post tension เป็นพื้นไร้คานชนิดหนึ่งที่นาลวดเหล็กกล้าตีเกลียวมาใช้เพื่ออัดแรง ช่วยให้ลดรอยร้าวในพื้นและ สร้างแรงพยุง (Balancing forces) เพื่อควบคุมการแอ่นตัว

การออกแบบควบคุมความเค้นเพื่อป้องกันการเกิดรอยร้าวในพื้น Post tension

โดยมาตรฐาน วสท. 1009-34 ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับ ACI318 (American Concrete Institute) ได้กำหนดความเค้นดึงและความเค้นอัดที่เกิดขึ้นที่ผิวดังนี้....

แรงเฉือนเจาะทะลุในพื้น POST TENSION ตอนที่ 2

จากบทความเรื่อง แรงเฉือนเจาะทะลุในพื้น Post tension ตอนที่ 1 เราทราบถึงวิธีการคำนวณแรงเฉือนเจาะทะลุที่ถูกต้อง และถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ากำลังรับแรงเฉือนเจาะทะลุไม่เพียงพอ เราสามารถใส่ Column capital ได้


ช่องเปิดในพื้น POST TENSION

ในการก่อสร้างอาคารเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีช่องเปิดสำหรับงานระบบหรือช่องเปิดเพื่อความสวยงาม ในพื้นไร้คานตำแหน่งช่องเปิดมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งผลกับกำลังในแรงเฉือนเจาะทะลุในพื้น POST TENSION ตอนที่ 1

พื้น Post tension เป็นพื้นไร้คานคอนกรีตชนิดหนึ่ง ซึ่งอาศัยพื้นคอนกรีตรับน้ำหนักบรรทุกแล้วถ่ายน้ำหนักลงเสาโดยตรง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องป้องกันการวิบัติในรูปแบบของแรงเฉือนเจาะทะลุ


การออกแบบพื้น POST TENSION โดยการคำนวณมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การวิเคราะห์และออกแบบพื้น POST TENSION ด้วยวิธี EQUIVALENT FRAME METHOD เป็นวิธีที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากทำได้ง่ายและมีความรวดเร็ว สามารถนำไปพัฒนาเป็นโปรแกรมการคำนวณ


นั่งร้านกับพื้น POST TENSIONพื้น Post Tension จะรับน้ำหนักได้ตามที่ออกแบบไว้นั้น ขั้นตอนการก่อสร้างมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และองค์ประกอบหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อสร้างคือ ระบบนั่งักบรรทุกจรที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างได้


ข้อกำหนดลวดอัดแรงผ่านเสาในพื้น POST TENSION

ACI318 เป็น Code หนึ่งที่ใช้เป็นข้อกำหนดในการออกแบบพื้น Post tension เช่นเดียวกับการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้อกำหนดเกี่ยวกับลวดอัดแรงผ่านเสามีกล่าวไว้ใน บทที่ 18 prestressed concreteอิทธิพลของการบ่มต่อการพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตในพื้น POST TENSION

การเทคอนกรีตพื้น Post tension ส่วนใหญ่จะเป็นการเทคอนกรีตในบริเวณกว้าง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิด plastic shrinkage จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมคุณภาพการทำงานโดยเบื้องต้นจะต้องมี

การเทคอนกรีตพื้น POST TENSION ก่อนวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์

การเทคอนกรีตพื้น Post tension ส่วนใหญ่จะเป็นการเทคอนกรีตในบริเวณกว้าง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิด plastic shrinkage จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมคุณภาพ